Αποκατάσταση μετά από Ογκεκτομή - Ογκοπλαστικές Τεχνικές

Αποκατάσταση μετά από Ογκεκτομή - Ογκοπλαστικές Τεχνικές

Αποκατάσταση μετά από Ογκεκτομή - Ογκοπλαστικές Τεχνικές

Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιτυγχάνεται με την τοπική αφαίρεση του όγκου (ογκεκτομή) και την διατήρηση του μαστού.

Σχεδόν πάντα την ογκεκτομή ακολουθεί ακτινοθεραπεία του μαστού.

Με την διατήρηση του μαστού διαφυλάσσεται η φυσιολογική εμφάνιση της γυναίκας και αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις της μαστεκτομής.

Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις (περίπου 20-30%) το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό λόγω παραμόρφωσης που μπορεί να υποστεί ο μαστός.

Η παραμόρφωση αυτή μπορεί να εμφανισθεί αμέσως μετά το χειρουργείο ή να αναπτυχθεί σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου.

Συχνές αιτίες μπορεί να είναι η αφαίρεση μεγάλου τμήματος του μαστού (πάνω από το 10-15%), η παρουσία μεγάλου όγκου σε σχετικά μικρό μαστό, η θέση του όγκου, η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία και η κακή χειρουργική τεχνική.

Η ανάπτυξη των ογκοπλαστικών χειρουργικών τεχνικών ήρθε να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό.

Στην ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού χρησιμοποιούνται τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής είτε αυτούσιες (μειωτική μαστοπλαστική, ανόρθωση μαστού) είτε τροποποιημένες για τις ανάγκες της ογκολογικής χειρουργικής.

Αφαιρείται ο όγκος σε υγιή όρια και ακολουθεί αναδιαμόρφωση του μαστού και αποκατάσταση του ελλείματος που δημιουργείται ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται συμμετρικοποίηση του άλλου (υγιούς) μαστού με κάποια τεχνική μειωτικής ή ανορθωτικής μαστοπλαστικής.

Η συμμετρικοποίηση μπορεί να γίνει στο ίδιο χειρουργείο ή σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας.

Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η αφαίρεση της θηλής μπορεί στο ίδιο χειρουργείο να γίνει ανάπλαση της θηλής.

Η αποκατάσταση του ελλείματος του μαστού γίνεται είτε με τοπικούς παρεγχυματικούς κρημνούς είτε με κρημνούς από το θωρακικό τοίχωμα.

Στην αποκατάσταση με τοπικούς παρεγχυματικούς κρημνούς υγιή τμήματα του μαστού (κρημνοί) μετακινούνται για να αποκαταστήσουν το έλλειμα που δημιούργησε η αφαίρεση του όγκου.

Οι κρημνοί αυτοί μπορεί να είναι μόνο τμήματα του μαζικού αδένα ή να περιλαμβάνουν και δέρμα με λίπος.

Ο μαστός αναδιαμορφώνεται συνολικά για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Στην αποκατάσταση με κρημνούς από το θωρακικό τοίχωμα μεταφέρονται ιστοί από το θωρακικό τοίχωμα και τοποθετούνται στην περιοχή του ελλείματος που δημιούργησε η αφαίρεση του όγκου.

Οι κρημνοί αυτοί είναι τμήματα δέρματος και λίπους και λαμβάνονται είτε από το μπροστινό τμήμα του θώρακα από την περιοχή κάτω από τον μαστό είτε από το πλάγιο θωρακικό τοίχωμα από την περιοχή που βρίσκεται έξω από το μαστό και χαμηλότερα από τη μασχάλη.

Είναι μισχωτοί κρημνοί, δηλαδή «κρέμονται» από ένα μίσχο αγγείων (αρτηρία, φλέβα) ώστε να εξασφαλίζεται η αιμάτωσή τους και η επιβίωσή τους.

Ογκοπλαστικές Τεχνικές

Στόχοι και πλεονεκτήματα

Η ογκοπλαστική χειρουργική δεν είναι αισθητική χειρουργική αλλά ογκολογική χειρουργική.

Έτσι, κύριοι στόχοι της παραμένουν η σωστή χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου και η ογκολογική ασφάλεια.

Με την εφαρμογή ογκοπλαστικών τεχνικών δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης μεγαλύτερου τμήματος του μαστού και επίτευξης υγιών ορίων εκτομής.

Σε πολλές περιπτώσεις που άλλοτε η μαστεκτομή θα ήταν μοναδική επιλογή, λόγω σχέσης μεγέθους όγκου/μεγέθους μαστού, η διατήρηση του μαστού είναι πλέον εφικτή.

Μειώνεται έτσι σημαντικά η ανάγκη για μαστεκτομές.

Τέλος εξασφαλίζεται το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα ψυχικής ισορροπίας και αδιατάρακτης κοινωνικότητας της γυναίκας.